منافی م., شجاع الدین س. ص. ا. . و سلیمان فلاح م. (2022) “مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), صص 261–248. doi: 10.22037/iipm.v10i3.38537.