شریعت پناهی س. م. ., محمدرحیمی ن. و امین زاده ر. (2023) “تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), صص 222–210. doi: 10.22037/iipm.v10i3.37613.