صداقتی وشمه سرایی ف., خدادادی حسن کیاده ن. ., کوچکی نژاد ارم ساداتی ل. ., همایی راد ع. ا. . و یوسف زاده چابک ش. . (2023) “تبیین تجارب نیاز های ایمنی مصدومان دوچرخه سوار بستری در مرکز آموزشی- درمانی پور سینا گیلان در سال 1400”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(3), صص 209–198. doi: 10.22037/iipm.v10i3.37330.