اقتداری م., مظاهری م., گرامی ا. و شوش ع. (2022) “خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(2), صص 140–131. doi: 10.22037/iipm.v10i2.37240.