محرمی خانقاه ا., موسوی ساداتی س. ک. . و دانشجو ع. (2023) “مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(4), صص 313–304. doi: 10.22037/iipm.v10i4.36962.