الهی ا., صیادی ف. و کریمی زاده اردکانی م. (2022) “بررسی اثربخشی 8 هفته تمرینات اصلاحی بر نمرات آزمون عملکردی تارارا در مردان غیر ورزشکار مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش یافته کمری ”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(1), صص 72–60. doi: 10.22037/iipm.v10i1.36050.