رمضانی ف., ساکی ف. و سهرابی ط. (2022) “تأثیر مداخلات تمرینی بر والگوس داینامیک زانو: مطالعه مروری نظام مند: تمرینات ورزشی و والگوس داینامیک زانو”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(1), صص 59–48. doi: 10.22037/iipm.v10i1.35973.