حیدری نیا م., گودرزی ب. و میر معزی م. (2022) “بازگشت به حالت اولیه از طریق غوطه وری در آب سرد بر برخی شاخص های آسیب عضلانی تکواندوکاران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(1), صص 35–25. doi: 10.22037/iipm.v10i1.35680.