نفر آ., مینونژاد ه., علیزاده م. ح., منصوری م. و صمدی ه. (2022) “همه گیرشناسی آسیب های ورزشی بازیکنان تنیس مرد نخبه ایران: مطالعه گذشته نگر”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(4), صص 303–295. doi: 10.22037/iipm.v9i4.35517.