براتی شورک م., خوشرفتار یزدی ن. و شاه طهماسبی ب. (2022) “تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 10(2), صص 107–96. doi: 10.22037/iipm.v10i2.34854.