همتی ن. . و احمدی ع. (2021) “نقش حیاتی پزشکان اورژانس در کاهش آسیب کلیوی حاد ناشی از تروما”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), صص 91–90. doi: 10.22037/iipm.v9i2.34784.