محمدیاری س., اصلانی م., قارداشی ع. و ظهرابی ا. (2021) “بررسي تأثير برنامه گرم کردن بر پيشگيري از آسيب هاي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع)”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), صص 132–124. doi: 10.22037/iipm.v9i2.32975.