عقیقی ع. و سوری م. (2021) “نقش درک خطر بر مولفه هاي رفتار ايمني: تبيين اثرميانجي انگيزه ايمني و تعديل گر جوّ ايمني همکاران و سرپرست ”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), صص 237–227. doi: 10.22037/meipm.v8i4.32127.