محسنی ا. ., سماواتیان ح., نوری ا. . و مقیمی م. . (2021) “آسيب شناسي خطاي انساني و تعيين نقش سبک هاي تصميم گيري و حجم بار ذهني کارکنان ”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), صص 111–102. doi: 10.22037/iipm.v9i2.32098.