مظهری عباسی ف. و طباطبائی ح. . (2021) “تاثير 8 هفته تمرينات تراباند بر درد، دامنه حرکتي و عملکرد پرستاران مبتلا به سندروم درد کشککي- راني”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(1), صص 34–27. doi: 10.22037/meipm.v9i1.31659.