تاج بخش م., امامی ح., ورهرام م., بهرام بیگی ف. و قازانچایی ا. (2021) “خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), صص 198–191. doi: 10.22037/meipm.v8i3.31538.