اویسی س., فدای وطن ر., قنبری بروجنی م. و حاتم آبادی ح. (2021) “بررسي شيوع سوء رفتار و غفلت از سالمندان در جامعه منتخب از سالمندان در ايران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), صص 265–260. doi: 10.22037/meipm.v8i4.31469.