سهرابی زاده س. و بهرام‌زاده ا. (2020) “تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), صص 190–184. doi: 10.22037/meipm.v8i3.31309.