مرادی ب. (2020) “تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و سودمندی های اجراء آن در بهبود سیستم مدیریت فرآیندی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), صص 171–158. doi: 10.22037/meipm.v8i3.31164.