سرخیل ح., دهداری ف., عظیمی ی. و طلائیان عراقی م. (2020) “شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), صص 183–172. doi: 10.22037/meipm.v8i3.31126.