میرحکیمی س. ع., امینی حسینی ک., منصوری ب. و ایزدخواه ی. ا. (2021) “ارائه الگوي برنامه ريزي و انتخاب مکان هاي مناسب براي اسکان اضطراري در شرايط بحران: مطالعه موردي تهرانپارس”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), صص 259–247. doi: 10.22037/meipm.v8i4.31068.