حقي ن., ناطقي نيا س., حاجي اسماعيلي م., علي بابايي ا. و ابراهيمي س. (2020) “ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(4), صص 240–234. doi: 10.22037/meipm.v7i4.31032.