بهمنی ر., پویا کیان م., خداکریم س., بیدل ح., صالحی سهل آبادی ع. و جعفری م. ج. (2021) “ارزيابي ريسک و تحليل پيامد حريق و انفجار در يک مخزن وينيل کلرايد با استفاده از نرم افزار PHAST”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(4), صص 218–208. doi: 10.22037/meipm.v8i4.30783.