باتوانی م., غفرانی م., مطیعی ا. ا. و باتوانی ف. (2020) “مقايسه پارامترهاي سيستم ايمني در کاراته کاران نخبه و آماتور با غير ورزشکاران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), صص 118–109. doi: 10.22037/meipm.v8i2.30619.