فلاح مدواري ر. ا., فرهنگ دهقان س., بيدل ح., لعل ف., حلوانی غ., موسوی کردمیری ح. و عباسی بلوچخانه ف. (2020) “بررسي ارتباط بين آزردگي صوتي و فرسودگي شغلي درکارکنان در معرض آلودگي صوتي: مطالعه موردي صنعت سراميک سازي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(3), صص 158–151. doi: 10.22037/meipm.v7i3.30617.