مایل افشار م., نوحی ف., ریاحی ل. و نیک روان ا. (2020) “بررسي شاخص هاي زماني بخش اورژانس و طراحي داشبورد مديريتي براي آن”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), صص 96–86. doi: 10.22037/meipm.v8i2.30539.