بخشی م., امیدی ل., امیدی ک., مرادی غ., معیوف پور ف. و درویشی ت. (2020) “سنجش ميزان تاب آوري بيمارستان در شرايط اضطراري و بررسي آگاهي و نگرش کارکنان بخش اورژانس در زمينه مديريت بحران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), صص 45–37. doi: 10.22037/meipm.v8i1.30266.