ابوطالبي‌اصفهاني م., رحيمي ا. و سعيدي س. (2020) “شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(2), صص 122–106. doi: 10.22037/meipm.v7i2.30060.