باباپور ع., حيدري گرجي م., موسوي نسب ن. و جنتی ی. (2020) “بررسي خشونت فيزيکي نسبت به کارکنان اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکي مازندران و عوامل مرتبط با آن در سال 1398”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(3), صص 147–138. doi: 10.22037/meipm.v7i3.30045.