ترفیعی ا., جعفری ندوشن ر., ترفیعی م. و قانعیان م. (2020) “بررسي اپيدميولوژيک عوامل مؤثر در تصادفات عابرين پياده در شهر يزد”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), صص 36–30. doi: 10.22037/meipm.v8i1.30011.