جلالیان ع., سمیعی ح., شکری خوبستانی م. و کریمی م. (2020) “بررسی اثرات خشک‌سالی و شوری برکیفیت شیمیایی آبخوان دشت زنجان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), صص 129–119. doi: 10.22037/meipm.v8i2.29965.