سرخيل ح., علوي تبار ع. و شايان فرد پ. (2020) “روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(2), صص 105–95. doi: 10.22037/meipm.v7i2.29938.