سلطاندوست ناری س. و شمس الدینی ع. (2020) “مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(3), صص 138–130. doi: 10.22037/meipm.v8i3.29808.