عسکریان ع., میرزا ابراهیم طهرانی م., ساداتي پور س. م. ., جوزی س. و مرندی ر. (2020) “بررسي نقش متغيرهاي پنهان در توقف استحصال گازترش بر اساس روش تجزيه و تحليل فاکتورهاي انساني و سيستم طبقه بندي و مبتني بر تئوري سلسله مراتب فازي (مطالعه موردي صنعت پالايشگاه گاز)”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), صص 57–46. doi: 10.22037/meipm.v8i1.29158.