فاطمی عقدا س. م., ساكت ع., صادقی ح. و فهیمی فر ا. (2021) “روند يابي پس لرزه هاي بزرگ با هدف کاهش تلفات و مصدومين ناشي از زمين لرزه (مطالعه موردي، زمين لرزه 16 فروردين1396 سفيدسنگ در شمال شرق ايران)”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(2), صص 101–92. doi: 10.22037/iipm.v9i2.29037.