محمدی ا., یوسفی م., ابراهیمی پور ح., عادل ا., آدینه ح. و تقی پور ع. (2021) “بررسي اپيدميولوژيک موارد مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي در کودکان و نوجوانان زير 15 سال شهر مشهد در سال 1395”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 9(1), صص 8–1. doi: 10.22037/meipm.v9i1.28971.