ایزدخواه ی. ا. (2020) “بررسي ديدگاه هاي رانندگان تاکسي شهر تهران براي آگاهي و آمادگي در برابر زلزله”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), صص 23–18. doi: 10.22037/meipm.v8i1.28927.