سپهر پ., جعفری کاشی م. ا., پیرانی د. و رجبی ف. (2020) “بررسي شاخص فعال ايمني و ارتباط آن با رفتارهاي نا ايمن کارکنان صنعت فولاد اسفراين در سال 1397”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(1), صص 17–10. doi: 10.22037/meipm.v8i1.28908.