اخلاقي پيرپشته ا., کريم ع. و صالحي سهل آبادي ع. (2020) “ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(2), صص 77–69. doi: 10.22037/meipm.v7i2.28734.