عليان نژاديش., حسنيا., احمدپناهيه. و برقعيس. م. (2020) “حذف آنتراسن از محيط‌‌هاي آبي با استفاده از نانوذرات مغناطيسي عامل‌‌دار شده با دندريمر پلي‌آميدوآمين”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), صص 64 - 55. doi: 10.22037/meipm.v7i1.28549.