صادقي بازرگانيه., پور اصغرف., سوریح., بهاریع., بختیاریف. و مغیثیع. (2020) “معرفي يک پايگاه اطلاعات علمي و تخصصي در حيطه‌ي ايمني و مصدوميت‌ها”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), صص 43 - 36. doi: 10.22037/meipm.v7i1.28548.