شیریپ., سوریح. و هاشمی نظریس. س. (2020) “بررسي مهم‌ترين عوامل حواس‌پرتي رانندگي عمدي و حساسيت به حواس‌پرتي غيرعمدي مرتبط با سوانح ترافيکي در رانندگان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), صص 54 - 44. doi: 10.22037/meipm.v7i1.28547.