ناطقی رستمی م. و درزی ف. (2020) “شيوع آسيب هاي ناشي از ابزار برنده و پيامدهاي حاصل از آنها در کارکنان بيمارستان هاي استان قم”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), صص 64–58. doi: 10.22037/meipm.v8i2.28026.