عیسی لو ش. ا. و فنی ز. (2020) “شناسايي و تحليل فضايي نقاط حادثه خيز ترافيکي در سطح شهر قم”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 8(2), صص 108–97. doi: 10.22037/meipm.v8i2.27776.