بخشیا., مظلومیع. و حسینیس. (2019) “بررسي خستگي ذهني و پايايي و روايي ابزار سنجش آن در پرستاران يکي از بيمارستان‌هاي کرمانشاه”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), صص 35 - 29. doi: 10.22037/meipm.v7i1.26774.