اسدیپ., نیازمندف. و ملکی ضیابریس. م. (2019) “بررسي اپيدميولوژيك حوادث رانندگي امدادرساني شده توسط اورژانس گيلان در سال‌هاي 95-91”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), صص 9 - 5. doi: 10.22037/meipm.v7i1.26772.