احمدیع. (2019) “ضرورت اجرای چک‌لیست سازمان جهانی بهداشت در بیماران ترومایی بخش‌های اورژانس ایران”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 7(1), صص 4 - 1. doi: 10.22037/meipm.v7i1.26286.