حسن زادهل., خانی جزنیر., غلام نیار. و منظمی تهرانیغ. (2019) “طراحی پرسشنامه جهت ارزیابی حوادث ناشی از کار در معادن فلزی روباز با رویکرد نقش قوانین و مقررات”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(4), صص 214 - 203. doi: 10.22037/meipm.v6i4.26006.