طاهری م., میرمعزی م. و صباغی م. (2019) “تأثير ورزش در آب بر تعادل و پيشگيري از سقوط مردان سالمند سالم”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(3), صص 151–144. doi: 10.22037/meipm.v6i3.23993.