پورفتاح ن., منظمي تهراني غ., علی بابایی ا. و یوسفیاتی س. م. (2018) “شناسايي خطاهاي انساني و بررسي فاکتورهاي درون‌سازماني مؤثر بر بروز خطا درصنعت گاز”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(2), صص 98–91. doi: 10.22037/meipm.v6i2.23779.